Case Yara – Laserkeilaus säiliön suunnittelussa ja putkistomuutoksissa


Säiliöstä tehty 3D-malli.

Yara Suomi on osa puhdasta suomalaista elintarvikeketjua ja on tuottanut lannoitteita Suomessa jo yli 100 vuoden ajan. Olemme tehneet yhteistyötä Yaran Kokkolan ja Siilinjärven tuotantolaitosten kanssa jo yli kymmenen vuoden ajan tuottaen mekaniikkasuunnittelu- ja laserkeilauspalveluita sekä järjestelmätoimituksia yhdessä Rautaseiska Oy:n kanssa. Tässä jutussa esittelemme laserkeilauksen tuomia etuja säiliön ja siihen liittyvän putkiston uusimisprojektissa.

Laitteen ympäristön huomioon ottaminen ja asennusjärjestelyjen tarkastelu jo laitteen suunnittelun varhaisessa vaiheessa on projektin lopputuloksen kannalta vähintään yhtä tärkeää kuin detaljisuunnittelu. Tuotantolaitoksista ei ole aina saatavilla ajantasaisia mittatietoja ja mitattavat kohteet ovat usein ahtaita, korkeita tai pinnoiltaan haastavia tai mahdottomia mitata käsin.

Laserkeilaaminen ja 3D-aineiston yhdistäminen keilausdataan on useassa tapauksessa ainoa järkevä vaihtoehto varmistaa, että uusi laite mahtuu suunniteltuun sijaintiin ja on asennettavissa ympäristön rajoitteet huomioiden. Laserkeilaus vähentää myös turhia tehdaskäyntejä, kun asennuspaikalla päästään vierailemaan virtuaalisesti aina tarvittaessa.


Tässä projektissa hyödynnettiin laserkeilausta vanhan, elinkaarensa lopun saavuttaneen säiliön korvaamisessa uudella asiakkaan toiveiden mukaan suunnitellulla säiliöllä. Projektissa uusittiin lisäksi liittyvää putkistoa. Jo projektin alusta lähtien oli selvää, että säiliön ympäristö tullaan laserkeilaamaan säiliön ja asennusjärjestelyjen suunnittelun tueksi.

Säiliö ja ympäristö laserkeilattiin yhden iltapäivän aikana. Laserkeilauksesta saatu pistepilvi siistittiin ja siirrettiin Autodesk Navisworks ohjelmistoon, jossa säiliöstä tehty 3D-malli saadaan sijoitettua suoraan pistepilveen, eli virtuaalisesti sen todelliseen ympäristöön. Laserkeilausaineistosta voidaan pistepilven lisäksi tarkastella tarkkoja 360° valokuvia jokaisesta skannauspisteestä.

Kun säiliön 3D-malli oli sijoitettuna ympäristöönsä, putkistomuutosten yhteensopivuus ja mahdolliset törmäyskohdat tai poikkeavuudet lähtöaineistosta pystyttiin varmistamaan helposti visuaalisesti.  Putkistomuutokset voidaan laserkeilausaineistoa hyödyntämällä suunnittelemaan myös normaalia pienemmillä työvaroilla, joka osaltaan pienentää materiaalimenekkiä ja nopeuttaa asennustyötä.

3D-malli sijoitettuna pistepilviympäristöön.


Säiliön putkistomuutokset yhteensovitettuna 3D-mallin kanssa.

Koska säiliön sijoituspaikka oli ahdas ja jakautui kahteen kerrokseen, säiliön runko jaettiin asennusta varten kolmeen pääosaan, jotka valmisteltiin konepajalla niin pitkälle kuin mahdollista ennen tuotantolaitokselle tuontia. Osien mitoittamisessa on erittäin tärkeä varmistua siitä, että osat saadaan tuotua tuotantolaitoksen sisälle haalausreittien rajoitteet huomioiden. Hyödyntämällä pistepilviaineiston  tarkkoja mittoja, säiliön osien korkeudet saatiin mitoitettua niin, että asennushitsauksen määrä oli mahdollisimman pieni. Säiliön osien haalaus tuotantolaitoksen sisällä simuloitiin virtuaalisesti ennen asennusta. Näin varmistuttiin siitä, että osat mahtuvat oikeille paikoilleen suunniteltua reittiä pitkin.


Säiliön valmistamisesta ja asennuksesta vastaavan Rautaseiska Oy:n toimitusjohtaja Simo Toropainen:

Koska 3D-suunnitteluaineisto oli sovitettu jo ennakkoon varsinaiseen ympäristöön ja asennusjärjestelyt voitiin suunnitella varhaisessa vaiheessa etukäteen, asennuksen aikana ei tullut ei-toivottuja yllätyksiä, osat kävivät hyvin paikoilleen ja säiliö saatiin asennettua tavoiteajassa

Yaran projektipäällikkö Virve Rantakangas kertoo olevansa tyytyväinen hyvin sujuneeseen yhteistyöhön ja onnistuneeseen lopputulokseen:

Projekti saatiin vietyä läpi suunnitellussa aikataulussa ja etukäteen suunnitellut haalaus- ja nostotyöt sujuivat jouhevasti ja ennen kaikkea ne saatiin toteutettua turvallisesti.

Haalausreittien varmistaminen pistepilviympäristössä.Tarjouspyyntölomake

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi